عربی سوم هنرستان

 

1-به فارسی ترجمه کنید : (4) نمره

        الف-اللهم انی اسالک ان تدخلنی الجنه  برحمتک                              ب-هوخیر شباب المدینه هوحنظله.    

                                            ج- لافرقَ بینی وبینَ الاخرین فی بیتِ المالِ.                       د-. لاتنزل النعمُ من السماء جاهزهً.

 

2- کامل کنید:(5/) نمره       الملکُ للهِ . حکوت ازآن خداست                      حاکم شدخدا                               زمین خدا                        

3- دربین فعل های مضارع داده شده منصوب یامرفوع یامجزوم رامشخص کنید : (1)نمره

            لم یذهبْ :                ینصرُ :                    اَن یذهبَ :                        تنصرُ :          

4-اعدادداده شده رابنویسید  : (1) نمره      الثامن :                            چهارم:                   دوم :                     الثانی:

 

5-فعل وفاعل جملات رابنویسید (1) نمره           الف-    کتب َ الطالبُ الدرسَ                   ب- جلسوا علی الارضِ    

6-کلمه مناسب قراردهید: (5/1) نمره      

     الف-کتبَ .........الصیامَ.  (اللهُ- فی- نحن  )          ب-  لیس للانسان الا ما .....( جلسوا -سعی)

                                                                                                                              ج- الله ......رحیمٌ (غفورٍ - یذهب-غفورٌ)

7-  اشتباهات مشخص شده رااصلاح نمایید: (1) نمره       

            الف- اِنّ اللهَ  قد خلقتْ الانسانَ .                        ب- کانت الطالبه نشیطون .

8-نقش یااعراب هرکلمه رابنویس  (2) نمره      

.      الف- اِنّ اللهَ   سمیع ٌ.                      ب- علیٌ (ع)  امامٌ.

.        

9-کدام یک ازکلمات اعرابش:(  ظاهری-فرعی-محلی) است(1) نمره

                        هو  عالمٌ .                         الطالبون  یذهبون الی المکتبهِ.            المعلمُ  یدخلُ الصفَ  . 

10- اسم وخبرهرفعل ناقص راتعیین کنید .(2) نمره      

       الف- لیس الکاذبُ ؛مفلحاً .                                                ب-صارت الارضُ ؛مخضرةً

                                         ج-کان الحسینُ  ؛ مصباحَ الهدایهِ .                                           د-لیس الرجلُ ؛ فی البیت ِ.

 

11- فعل های داده شده رامجهول کنید  : (1) نمره      

            نزلَ  :                      رفعتْ :                      یجلسُ :                        اِستخرجَ :   

          

12-لغات رامعنی کنید  (1) نمره                تبارک الله :              حرّمَ:                المعاصی :                     راه :

13-  جای خالی راکامل کنید: (2) نمره            اَمَرَ اللهُ المسلمینَ .

               الف-    امرَ :  فعل......؛ مفرد......غایب؛ثلاثی ......؛ /فعل

                                                                                           ب-    اللهُ :   اسم؛......؛مذکر؛.......؛جامد /فاعل وظاهراً ......

            ج-    المسلمینَ : اسم؛.......؛مذکر؛معرفه؛  / مفعول و........

14- کامل کنید (1)نمره

      الف-حروف مشبهه بالفعل فقط برسرجمله های .........واردمی شوند. مبتدارا................وخبررامرفوع می کنند. انَّ اللهَ سمیعٌ .

              

      ب-  درزمان مجهول کردن جمله؛ فاعل حذف می شودو....................به جای فاعل می آید.اعراب آن نیز..............می ماند.

 

 

 

                                                                                                     سربلندوسرافرازباشیدÿ

                                       سیدعزیزمعزی

                  

/ 0 نظر / 25 بازدید