نمونه سوالات عربی اول دبیرستان- ارسالی توسط دانش آموزان هنرستان امام رضا(ره)

 

بنام  خدا             امتحان عربی اول دبیرستان                             تاصفحه30

1.انا ....ه  فی لیله القدر؟

الف)نَزَلَ                      ب)اَنزَلَ                        ج)اَنزَلنا                          د) نَزّلنا

2.درآیه (اناانزلناه فی لیلهِ القدر ) کلمه ی(لیله)چه نقشی دارد؟

الف)مفعول                     ب)مجرور به حرف جر                        ج)خبر              د)فاعل

3.جاهای خالی  را پرکنید؟

هی .....(تعارَفَ)                                        هم.....(یَتعارَفُ)

4.رَبّنا اَفرِغ علینا صَبراً و......اقدامنا

الف)ثَبُّت                                                        ب)ثَبّتوا

5.چرا فعل (قََـَـدَّم) ثلاثی مزیداست؟

6.ماضی ومضارع وامرفعل(صدق)ازباب(تفعُّل)کدام است؟

7.فعل هایی ازماضی مزید ومجرد بنویسید؟

8.فعل های ماضی  ثلاثی مجرد ومزید راتعریف کنید؟

9.فعل(تضا رب)ماضی است یامضارع؟

10.تفاوت میان (نَزَل واَنزَلَ)ازجهت لفظ ومعنئ چیست؟

                                                             مهدی محمد ابادی

/ 0 نظر / 21 بازدید