بنام خدا امتحان عربی اول دبیرستان دیماه91

به نام خدا                          امتحان عربی اول دبیرستان                         تا صفحه 30                                   

1 - اکمل ترجمه الجمله التالیه 

حینما رزق الله الانسان عقلا کاملا و لسانا فصیحا فله فضیلتان.     

........خداوند به انسان عقلی کامل و......فصیح ......پس برای او......است. 

   2ترجم العبارت التالیه.

الف.یا رب اشدد علی العزیمه جوانحی.

ب. هی لاتسمح عجوز محتاجه الی الرعایه.

3.عین نوع الفعل المزید و اذکر مصدره .

الف.ربنا  افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا.          ب.ما شاهدت حبیبی هل تصدق.

ج. استکبر هو و جنوده فی الارض .               د.هما یتحدتان و یتفا خران.                      

 4.اکمل الجدول.

 الماضی

   المضارع

    المصدر

 

 علم

.........

.............

 

........

........

مفاعله

 

 

5.ثلاثی مزید را تعریف کنید .

6.ثلاثی مجرد را تعریف کنید .

   7 -تفاوت نزل و انزل ازلحاظ معنی وتلفظ را بنویسید.   

8.و احسن کما ....... الله الیک. 

الف.احسنوا             ب.احسن

ج.احسنت             د.احسنتم

9.باب های ثلاثی مزید رابنویسید.

10- خرج     به باب استفعال(ماضی –مضارع وامرش) چیست؟

 

                                                               علی صادقی

/ 0 نظر / 26 بازدید