شعرعربی

متن شعر

شاعر: سید عبدالخالق المحنّه

دمــــع    زیـنـب  عــلــى   زنــــودک
جــمــر یــنـزل ...عـتـب یـحـمـل... عـلـى وعـودک
یـا بــو  الاحــســاس... کــلام الـنـاس... یـأذیـنـی
عــلــى الــجــفــیـن ...اسـألـک ویـن... دلـیـنـی

یـاعـبـاس  الاخـت  مـهـیـوبة بخوتها...اذا جار الزمان و راد ذلتها
عـجـیبة  إلعدها مثلک تجری دمعتها...على عنادک تشوف عداک ضربتها
یــامــن      رایــة     عــلــی     بــیــمــنــاک
خــلــص صـبـری... بـعـد خـدری... اجـیـت انـخـاک
یـضـی عـیـنای تعال ویای حاجینی ... على الجفین اسألک وین دلینی

اجـه الـسـلاب یـمی یالغیور افزع...اخت عباس قلته و ما قبل یرجع
ضـحـک  من شاف حالی وشاهد المدمع...یقول على النهر کفالج اتقطع
عــلــى  الــشــاطــی  یــلــیــث  الــغــاب
اجــیــت ارکـض ... قـلـب یـنـبـض... ألـم وعـتـاب

یـا زیـنـب  قال اشوف الحال اعذرینی ... على الجفین اسألک وین دلینی
یمن دقیت صدرک و آنه طاوعتک... ابد عالبال ما چانت تعوف اخــتک
اجونی  إلخیمتی مرعوبة حشــمتک... شفت بس إلضرنی وانت ما شفتک
عــجــب    نــایــم    یــســیــف   الــمــوت
ســکــن ونــک ... و لا چنـک... سـمـعـت الـصـوت
ولـتـنـی اعداک اضل برجاک حاچینی ... على الچفین اسألک وین دلینی

عـجـیـبـة  شلون  تقدر تبتعد عنی... انا منک جزء وانت جـزء منی
عـشـت لـیلک سهر لو ما غمض جفنی... اذا قلبی انجرح قلبک یألمنی
یــابــو        فــاضــل        عــشــت        ویــای
عــمــر حــتــه... صـرت انـتـه... الـهـوا و الـمـای
اروح ویـاک جـمـر فـرقـاک یچوینی... على الجفین اسألک وین دلینی

/ 0 نظر / 37 بازدید