امتحان عربی اول دبیرستان امام رضا(ره)

بنام خدا      امتحان عربی اول دبیرستان       تاصفحه 30                             

1.وزن کلمه ی انتشارکدام گزینه می باشد؟

الف)انفعال          ب)افتعال          ج)استفعال          د)افعال

2.جای خالی راپرکنید.

واحسن کما.......الله الیک                 1.احسنوا         2.احسن

انا نحن......علیک القران

3.معنی ایه راکامل کنید

لایشعرالمومن باالضعف عند مواجهه المشاکل

........به هنگام.......با مشکلات احساس ضعف.......

4.تفاوت میان نزل وانزل از جهت لفظ ومعنی چیست؟

 

5.فعل( تضارب)ماضی است یا مضارع؟

6.(انتشر)و(انقلب)کدام ازباب(افتعال)است وکدام ازباب(انفعال)است؟

 

7.ثلاثی مزید راتعریف کنید؟

 

8.ترجمه کنید.

الف)الامربالمعروف ونهی عن المنکر.

ب)فقرب اویس من مدینه النبی.

9.احترموا هم در فعل امر است و هم ماضی تشخیص دهید میان این دو چگونه است؟

 

10.جدول راکامل کنید

مصدر

مضارع

ماضی

...........

.............

علم

 افتعال

.............

.........

11.ثلاثی مجرد را تعریف کنید؟

 

                                                  محمد لطفی

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید