باسمه تعالی           امتحان عربی         پایه دوم(            )     هنرستان امام رضا(ع) سرایان                        نام ونام خانوادگی:                            خردادماه 1389              نمره:  

 

 

1-ترجمه کنید:4نمره       الف-اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم.        ب- السلام علیکِ یافاطمهَ الزهراء(س).

     ج- ایهالطالب !! اُطلُب العلمَ ولاتکسل                                    د-القرآن هوالنورالمبین والصراط المستقیم.

2-گزینه درست راانتخاب کنید:1نمره شمس :مذکر             مونث                       زهراء :   مونث             مذکر

العطش الشدید  :    صحیح           غلط                               مسلمون العالم :    صحیح              غلط

 

3-به عربی برگردانید:1نمره      من برتهیه ی نان تواناترم .

4-معنی افعال رابنویسید1نمره     توقفَ=:                 لایحبون=:                        فرحتُ =:                  رجعَ= :

5- صیغه افعال رابنویسید: 1نمره    حملوا= :                    نصرا = :                   یکسبون= :                  جعلَ= :

6- ضمیرمربوط به هرفعل رابنویسید1نمره    الف-....... نذکرُ .                   ب-...........یحبسنَ .

                                                          ج- ........... اُکتُب .                   د-.............  لاتخرُج  . 

7-ازریشه داده شده فعل ماضی ومضارع بسازید1نمره     مفردمذکر غایب(کسب) ماضی:                      مضارع:                                                                           جمع مذکرغایب(کتب)     ماضی:                         مضارع:                                                       

8-نوع هرکلمه  رابنویسید1نمره         خرجوا=                فی=                 لم =                   هنَ =:

9-معرفه ونکره راتعیین نمایید1نمره        الطلاب =             هو=                  الکتاب=                 مریم=

10-فعل وفاعل رامشخص کنید1نمره  الف-کتَبَ الطالبُ الدرسَ.                  ب- یشکرون  ربهم.

11-معنی لغات رابنویسید1نمره        تلٍّ رملیٍ =                 توّاب=                    السراج =                  ویلٌ=

12-جای خالی راپرکنید1نمره

الف-  الکتب...............(مفیدهٌ – المفیدون ).      ب-  اناَ .................. (اذهبون-ذهبا-اذهبُ).

13-  اعراب ظاهری-فرعی-محلی رابنویسید1نمره     المسلمون=            الاسلامُ =             هی =                الطالبهُ=

14-حرکت گذاری نمایید1نمره      (      هوالاول والآخروالظاهروالباطن .      )

15-موصوف وصفت درچندچیزمثل هم هستند دوموردذکرکنید ؟1نمره    (  النورُ المبینُ  )  1-                           2-

16-کامل کنید.2نمره    کتابُ الحسنِ ؛ نظیفٌ   

الف- کتابُ :  اسم؛..........؛............../......وظاهرا مرفوع             ب- الحسنِ  : ........؛مفرد؛........؛معرفه/مضاف الیه و.......

ج- نظیفٌ :   اسم ،مفرد،مذکر،نکره،مشتق/خبروظاهرا.......           د- جمله ازنوع ..........است. 

    

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید