نام :                            سؤالات درس عربی سوم انسانی  نوبت اول               

نام خانوادگی:                                              سال                                        مدت: 80  دقیقه

1- للتّرجمة الی الفارسیّة :

1/1) قال :سلام علیک ساستغفر ربّی , انّه کان بی حفیّا.

2/1) لایلدغ المؤمن من جحر مرّتین – انّ مع العسر یسرا.

3/1) انّی انا النای الذی لاتنتهی انغامه مادام فی الاحیاء .

4/1) المفردات :   1) المزعج:                              2) اشفق:  5/3   نمره

2) صحح الاخطاء فی الترجمة :

1/2) اعدّ الله الجنّة لعباده الصالحین.             خداوند بهشت را بندگان آماده میکند.

2/2) فساحات القتال لاتنسی هذه النجوم .     میدان جنگ این ستاره را فراموش نمیکند.

3/2) اصبحت العربیة لغة عالمیة ینتمی الیها المسلمون.

 عربی زبان جهان است که مسلمانان به آن منسوب شده اند.             5/1   نمره

3) عین الجواب الصحیح:

1/3) ساعیش رغم الداء والاعداء کالنّسر.   با وجود درد و دشمنان همچون عقاب ..........          0

                              1) زندگی خواهم کرد.      2) زندگی میکند.             3) زندگی میکنم .

2/3) فأمّا الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا .    و اما کسانی که کفرورزیدند ، پس   .............         0

      1) بسختی عذاب میشوند.      2) برایشان عذاب سختی است.        3) بسختی عذابشان میکنم .

3/3) تأثّر الغزّالیّ بکلام اللّص عمیقاً .    غزّالی عمیقا    ..........           0

   1) دزد را تحت تأثیر قرار داد.     2) دزد را تحت تأثیر قرار میدهد.    3) تحت تأثیر سخن دزد قرار گرفت.         5/1   نمره

4) للتّعریب :                  2- موفقیّت :                           3- بدبینی:

   1-  (( مؤمن خدا را بخاطر عشق به او عبادت میکند. )).        5/1  نمره