سؤالات درس عربی سوم انسانی در نوبت اول  

------------------------------------------------------------------------------

                            باسمه تعالی                          

نام:                   سؤالات امتحانی  عربی سوم انسانی  نوبت اول                 وقت:  80  دقیقه 

نام خانوادگی:                             سال تحصیلی:  95-94                           

1- ترجم الی اللغة الفارسیه:

 الف- لاتبخس الناس اشیاءهم ولاتفسد.

 ب- لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه.

 ج- ارنو الی الشمس المضیئه هازئا بالسحب.

 د- طار الوشاه علی صفاء ودادهم.    3  نمره

2- انتخب الترجمة الصحیحة :

الف – لاتبک یاصدیقی انی ساعاقب الخدم. دوست من گریه نکن، من خدمتگزاران را.......................0

                         1)مجازات کردم           2) مجازات میکنم              3)مجازات نمیکنم

ب – من خاف العقاب انصرف عن السیئات .        هرکه ازکیفر...........ازبدیها......................0 

              1)بترسد – روی میگرداند .         2) ترسید -  روی گرداند .  3)میترسد – می هراسد.

 ج- ان الدنیا لا تخلو من المتاعب . براستی دنیا از ..............خالی ..................0

                       1) سختی – نیست .          2) سختیها – نمیشود .    3) تباهی -  نشده است.

                 5/1  نمره

 3- صحح الاخطاء فی الترجمه :   

الف- قصر الآمال فی الدنیا تفز.   آرزو را در دنیا کوتاه کنید تا رستگار شوید.

ب- ومن یتوکل علی الله فهو حسبه . هرکس که به خدا توکل کرد، پس او حسابگر است .

ج- بنورک اهتدیت و بفضلک استغنیت . با نورت هدایت میشوم و ازفضل تو بی نیاز میشوم .            5/1  نمره

5- ترجم الی العربیه :   

 1) باید در درسهایم تلاش کنم .

  2)  عمل کنید :                                 4) خوش بینی:           1       نمره

نام :                                                        سؤالات عربی سوم انسانی                               صـــفحه  دوم         

 6- عین ما یناسب للفراغ : (زیرگزینه درست خط بکشید)

1/6) الحسن والحسین ......... شباب اهل الجنه.  ( سیدا  -  سیدی  -  سیدان  )

2/6) ارسل الله ........... لهدایه الانسان.   ( النبیین  -  النبی  -  الانبیاء  )

3/6) ............الطالبات یقران القرآن.    ( تلک  -  اولئک  -  هذه  )

4/6) الیک یا رب نصبت ........0. ( وجهی -  الوجه  -  وجوهنا  )               2  نمـــره

7- اقرأ النص التالی ، و اجب عن الأسئلة :

       ((حصلت علاقات بین اللغتین الفارسیه و العربیه بسبب وجود المضامین المشترکه بینهما.والایرانیون

        حاولوا کثیرا لتدوین قواعد اللغه العربیه و الفوا کتبا عدیده حولها ومنهم سیبویه والکسائی و

       الزمخشری والجرجانی و......لانهم راوا ان هذه اللغه لیست اجنبیه لهم بل هی لغه اختارها الله

        لمخاطبه الانسان .))

الاسئله:

1/7) لماذا حاول الایرانیون لتدوین قواعد اللغه العربیه؟

2/7) من الذین حاولوا لتدوین قواعد اللغه العربیه من الایانیین؟

3/7) لماذا حصلت العلاقات بین اللغتین؟

4/7) شکل الکلمات المختاره من النص:  ( علاقات  -   اجنبیه  )

              2   نمره

  * اکتب مصادر هذه الافعال:      1) امضی :                            2) عدی:

            1   نمره  

8- اذکر نوع الاعلال فیما تحته خط:

1/8)واعیش کالجبار ارنو دائما للفجر.           

2/8)انی ذوخطایا ،فاعف عنی.        

3/8) الانسان ان استغنی بطر و ان افتقر قنط .            1      نمره

نام :                                                  عربی سوم انسانی نوبت اول                                      صفحه  سوم

9- عین فی العبارات التالیه ما طلب منک :(برای هرکدام فقط یک مورد ،بیش ازآن نمره منفی دارد)

(( المفعول المطلق( النوعی- النیابی)- المفعول له – المعطوف – المؤکد – المؤکد))

1/9) اترک المعاصی خوفا من العقاب .             2/9) سبحان الله الذی اسری بعبده.

3/9)الفقیر یحاسب فی الآخره حساب الاغنیاء.   4/9)قرات ذلک الکتاب کله فی المدرسه لا البیت.            3  نمره

10- عین الاخطاء فی التحلیل الصرفی واکتب صحیحها : (فقط 4 مورد را تصحیح کنید)

         (( السلام علیک یا حجه الله فی ارضه ))

السلام : اسم، مذکر، نکره، مشتق، معرب.              1)                         2)

حجه : اسم ، مؤنث ، نکره ، مبنی علی الفتح .         3)                        4)         1   نمره

11- اعرب ما اشیرالیه بخط: ((تعصی الالــه و انت تظهر حبـــه، هــذا  محـــال))

   انت:                                       حب:      1  نمره

12 – انتخب التحلیل الصرفی الصحیح للکلمۀ :

* إنّ الارض لله یورثها مَن یشاء مِن عباده الصالحین .

مَن :

الف- اسم، موصول عام، معرفۀ ، مبنی علی السکون و..... 

ب- حرف من الحرف الجرّ – عامل – مبنی علی السکون 

عباد :

الف – اسم ، مفرده «عبد» ، جمع، معرب، معرف ، منصرف ،....

ب- اسم، مشتق ( اسم المبالغۀ ) ، معرف بالاضافۀ ، جمع تکسیر،....      1  نمره

13- ترجم الی الفارسیه : 

 1) صغ :                              2) الراغب:      1  نمره