امتحان عربی  سوم         شهریورماه  1392            هنرستان                   سرایان      نام ونام خانوادگی:                          

1-به فارسی ترجمه کنید :

        الف-اللهم انی اسالک ان تدخلنی الجنه  برحمتک                ب-هوخیر شباب المدینه هوحنظله.    

       ج- لافرقَ بینی وبینَ الاخرین فی بیتِ المالِ.                       د-. لاتنزل النعمُ من السماء جاهزهً.

2- به عربی بنویسید:    حکوت ازآن خداست   :         

3- دربین فعل های مضارع داده شده منصوب یامرفوع یامجزوم رامشخص کنید

            لم یذهبْ :                ینصرُ :                    اَن یذهبَ :                    تنصرُ :          

4-اعدادداده شده رابنویسید  : الثامن :                     چهارم:                 دوم :              الثانی:

5-فعل وفاعل جملات رابنویسید الف-    کتب َ الطالبُ الدرسَ                   ب- جلسوا علی الارضِ    

6-کلمه مناسب قراردهید:      الف-کتبَ .........الصیامَ.  (اللهُ-  نحن  )    
     ب-  لیس للانسان الا ما .....( جلسوا -سعی)          ج- الله ......رحیمٌ (غفورٍ - غفورٌ)

7-  اشتباهات مشخص شده رااصلاح نمایید:

            الف- سعیدٌ یذهبون .                        ب- کان الطالب نشیطون .

8-نقش یااعراب هرکلمه رابنویس  .      الف- اِنّ اللهَ   سمیع ٌ.                      ب- علیٌ (ع)  امامٌ.

. 9-کدام یک ازکلمات اعرابش:(  ظاهری-فرعی-محلی) است

               هو  عالمٌ .                 الطالبون  یذهبون الی المکتبهِ.            المعلمُ  یدخلُ الصفَ  . 

10- اسم وخبرهرفعل ناقص راتعیین کنید

       الف- لیس الکاذبُ ؛مفلحاً .                                                ب-صارت الارضُ ؛مخضرةً

       ج-کان الحسینُ  ؛ مصباحَ الهدایهِ .                                      د-لیس الرجلُ ؛ فی البیت ِ.

11- فعل های داده شده رامجهول کنید  :

            نزلَ  :                   رفعتْ :                    یجلسُ :                     اِستخرجَ :   

   12-لغات رامعنی کنید : تبارک الله :              حرّمَ:                المعاصی :                     راه :

13-  جای خالی راکامل کنید:  اَمَرَ اللهُ المسلمینَ  .

               الف-    امرَ :  فعل...............؛ثلاثی ..............               ب-    اللهُ :   اسم؛...........؛مذکر،.......

            ج-    المسلمینَ : ..................؛جمع؛................؛معرفه

14- کامل کنید

      الف-حروف مشبهه بالفعل فقط برسرجمله های اسمیه واردمی شوند. مبتدارا................وخبرراهم مرفوع می کنند

      ب-  درزمان مجهول کردن جمله؛ فاعل حذف می شودو....................به جای فاعل می آید.

 

 

 

                                                                                                     سربلندوسرافرازباشیدÿ

                                       سیدعزیزمعزی