امتحان عربی پایه دوم      شهریور92          هنرستان               سرایان        نام ونام خانوادگی:                               

1 -ترجمه کنید: 
     الف-اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم.        ب- السلام علیکِ یافاطمهَ الزهراء(س).

 ج- ایهالطالب !! اُطلُب العلمَ ولاتکسل                   د-القرآن هوالنورالمبین والصراط المستقیم.

2- کامل کنید.    کتابُ الحسنِ ؛ نظیفٌ  

الف- کتابُ :  اسم؛..........؛............../......وظاهرا مرفوع             ب- الحسنِ  : ........؛مفرد؛........؛معرفه/مضاف الیه و.......

ج- نظیفٌ :   اسم ،مفرد،مذکر،نکره،مشتق/خبروظاهرا.......           د- جمله ازنوع ..........است. 

3-به عربی برگردانید:      من برتهیه ی نان تواناترم .

4-معنی افعال رابنویسید           توقفَ:              لایحبون:               فرحتُ:                رجعَ :

5- معنی لغات رابنویسید       تلٍّ رملیٍ =                 توّاب=                    السراج =                  ویلٌ=

6- ضمیرمربوط به هرفعل رابنویسید    الف-....... نذکرُ .                  ب-...........یحبسنَ .

                           ج- ........... اُکتُب .                   د-.............  لاتخرُج  . 

7-ازریشه داده شده فعل ماضی ومضارع بسازید        مفردمذکر غایب(کسب)       ماضی:                      مضارع:                                                                           جمع مذکرغایب(کتب)       ماضی:                         مضارع:                                                       

8-نوع هرکلمه  رابنویسید         خرجوا=                فی=                 لم =                   هنَ =:

9-معرفه ونکره راتعیین نمایید        الطلاب =             هو=                  الکتاب=                 مریم=

10-فعل وفاعل رامشخص کنید  الف-کتَبَ الطالبُ الدرسَ.                  ب- یشکرون  ربهم.

11- صیغه افعال رابنویسید:       حملوا :              نصرا  :                   یکسبون :              جعلَ :

12-جای خالی راپرکنید

الف-  الکتب...............(مفیدهٌ – المفیدون ).              ب-  اناَ .................. (-ذهبا-اذهبُ).

13-  اعراب ظاهری-فرعی-محلی رابنویسید .  المسلمون=            الاسلامُ =             هی =                الطالبهُ=

14-حرکت گذاری نمایید     (      هوالاول والآخروالظاهروالباطن .      )

15-موصوف وصفت درچندچیزمثل هم هستند دوموردذکرکنید ؟    (  النورُ المبینُ  )  1-                        2-

16- گزینه درست راانتخاب کنید:     شمس :مذکر     مونث                زهراء :   مونث       مذکر

العطشُ الشدیدُ  :    صحیح        غلط                   مسلموالعالمِ :    صحیح          غلط