امتحان عربی                                      پایه اول  شهریور 1392    هنرستان               سرایان       نام ونام خانوادگی:          

      1-ترجمه کنید: 4
    الف- اللهُ انزلَ القرآنَ لسعادهِ البشرِ.                 ب- یارب قوِعلی خدمتکَ جوارحی.       

     ج- اللهم انتَ القادرُعلی طلبتی تعلمُ حاجتی.       د- فامرَاللهُ المسلمینَ والمسلماتِ بالهجرهِ

2- صیغه افعال رابنویسید: 1   یذهبُ=               خرجتم=                 یحسبان=                     وصلنا=

3-به عربی برگردانید:1      علم انسان رابه خدانزدیک می کند.

4-معنی افعال رابنویسید 1   خرجوا=                 یعلم=                      تذهبان =                  نصرَ=

5-وزن کلمات رابنویسید. 1   احسان:               مغلوب:                غفور:                 علیم:

6- ضمیرمربوط به هرفعل رابنویسید1    الف-....... یذهبُ .                   ب-...........جلستما .

                                           ج- ........... تعلمُ .                   د-.............  نظرتنٌ  . 

7-ازریشه داده شده کلمه خواسته شدهرا بسازید 1    شکر: بروزن یفعُلُ                   جهد:بروزن فاعل

                                                        حمد :بروزن مفعول                           ذهب:بروزن تفعَلون 

8-ماضی ،مضارع،امر،نهی راتعیین کنید:1      تکسبُ:             اذهبْ:               لاتخرجْ:             حملَ:

9-معرب ومبنی راتعیین نمایید 1          و:                     الی:                      رجلٌ:                   سعیدٌ:

10-فعل وفاعل جملات رابنویسید 2    الف-کتبَ سعیدٌ رسالهً                  ب- یشکرالمومنُ ربه دائما.

 

11-معنی لغات رابنویسید1        الرطب :                  سلَّمَ:                        المرضی :                  مرحبا:

12-جای خالی راپرکنید1

الف-  فیه..........للناس (شفاءٌ – الرجلان ).              ب-  ...............معلم ٌ.   (انتم–انتََ).

13-  نوع اعراب کلمات رابنویسید(ظاهری-فرعی-محلی)1 
                 الطالبُ:                    هم :                          المومنون :                               طفلٌ:

14-حرکت گذاری نمایید 1     (      واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون.      )

15-جمله اسمیه راتعریف کنید وبگوییدچه اجزایی دارد؟1

16-کامل کنید. 1
  الف- خرجَ  حمیدٌ :                             حمیدٌُ:    اسم؛......،مذکر؛معرفه / فاعل و.....

ب-  الصادقُ مومنٌ.                              الصادقُ:    اسم؛مفرد؛......،معرفه / .........ومرفوع